Certifikáty a informace

CERTIFIKÁTY REGISTRACE ČNB_10-2005 (PDF dokument zde)
DALŠÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA č.38/2004 Sb. (PDF dokument zde)
Plnění povinností podle platných právních předpisů

1. §21, odst. 5, písm. a):

1.1. obchodní firma: MaFiPo s.r.o.
1.2. sídlo: Říčany, Škroupova 891/19, PSČ 25101
1.3. jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:
1.3.1. Petr Bartoš, jednatel (ve všech věcech), telefon: 602 365 260, mail: mafipo@mafipo.cz
1.3.2. Alena Bartošová, jednatel (ve všech věcech), telefon: 775 365 261, mail: mafipo@mafipo.cz

2. §21, odst. 5, písm. b):
2.1. MaFiPo s.r.o. je evidována v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (032245PA, 032246PM)
2.2. Ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz)

3. §21, odst. 5, písm. c):
3.1. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny

4. §21, odst. 5, písm. d):
4.1. Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele

5. §21, odst. 5, písm. e):
5.1. Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat jednateli společnosti (viz bod 1.3.1.).
5.2. Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu.

5.3. V případě sporu v oblasti životního pojištění lze postupovat podle zákona č. 229/2002 Sb. (o finančním arbitrovi).(www.finarbitr.cz).
5.4. Spory lze řešit i mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).
5.5. Klient je oprávněn podat stížnost orgánu dohledu, tj. České národní bance (www.cnb.cz).

6. §21, odst. 6, písm. a):
6.1. Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu podle §21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb..

7. §21, odst. 6, písm. b):
7.1. Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven.

8. §21, odst. 6, písm. c):
viz body 6. a 7.

9. §21, odst. 7:
9.1. Pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.

10. §21, odst. 8:
10.1. Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny.

11. §21, odst. 9:
11.1. Informace podle §21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách na adrese: http://www.mafipo.cz/information.html, nebo formou písemné zprávy.